MBS News

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (National Research Conference 2021 : NRC 2021)

อ่าน 424 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-16 14:16:48

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (National Research Conference 2021 : NRC 2021)

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (National Research Conference 2021 : NRC 2021) Business Beyond The Pandemic โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

 

โครงการที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกงานวิจัยของนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยได้รับความร่วมมือของ 6 ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้แก่
           1. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
           2. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
           3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
           4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
           5. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
           6. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิทคับแคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิงส์ บรรยายพิเศษ เรื่อง Business Beyond the Pandemic และมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย จำนวน 138 ผลงาน

 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News