MBS News

การลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

อ่าน 424 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-16 14:22:16

การลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 คณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรงานบริการวิชาการคณะฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน จำนวน 2 ชุมชน

1. ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม คณะฯ ได้เข้าพบผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนฯ โดยชุมชนบ้านโสกกาวมีอาชีพหลักในการทำนา นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อหารายได้ระหว่างช่วงพักจากการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อ และกลุ่มทำขนมดอกจอก ภายใต้ชื่อสินค้า “ขนมดอกจอกโสกกาว” ซึ่งปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ ไม่ได้ทำการผลิตทุกช่วงฤดูกาล เนื่องจากชุมชนจะทำการรวมกลุ่มผลิตสินค้าในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายและขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น ไม่เป็นที่จดจำและไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ ดังนั้น จากการร่วมหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนของคณะฯ จึงเสนอให้มีการจัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างสรรค์ตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโสกกาว หมู่ที่ 6 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

2. ชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม คณะฯ ได้เข้าพบผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนฯ โดยชุมชนบ้านหัวขัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งชุมชนอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำหนองแกดำ วิถีชีวิตการประกอบอาชีพจะมีอาชีพทำนา ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์และทำขนมไทยเป็นอาชีพเสริม มีพื้นที่ว่างเปล่าจึงมีการจัดสรรให้ชาวบ้านทำการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ผลิตข้าวอินทรีย์ โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน และจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสะพานไม้แกดำเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน และจากการหารือแนวทาง                 การส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในครั้งนี้ คณะฯ จึงเสนอให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2557 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News