MBS News

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ

อ่าน 426 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-16 14:31:40

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ

วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting ขึ้น โดยโครงการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามใน

การทำงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ              เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและเป็นดัชนีที่ชี้วัดคุณภาพและผลสำเร็จของงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัย             ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ แต่จากข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักวิจัย โดยเฉพาะการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาตรฐานระดับสากลยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่มากนักหากเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณวิจัย ซึ่งนักวิจัยได้รับจากงบอุดหนุนวิจัยและงบอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยข้อจำกัดหนึ่งของนักวิจัยในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าว คือ ขาดประสบการณ์ ทักษะในการเขียนผลงานวิจัยหรือมุ่งเป็นงานวิจัยแต่เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น นักวิจัยที่เคยผลิตผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลทุติยภูมิเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดสำหรับงานวิจัย สามารถที่จะช่วยยกระดับงานวิจัยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยเรียนรู้ที่จะนำข้อมูลทุติยภูมิไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรด้วยเช่นกัน              ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ จึงจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเทคนิคการทำวิจัยด้วยข้อมูลทุติยภูมิขึ้น และได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีคณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 69 คน 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News