MBS News

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล S&P Capital IQ Pro สำหรับงานวิจัยทุติยภูมิเบื้องต้น รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

อ่าน 425 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-16 14:33:53

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล S&P Capital IQ Pro สำหรับงานวิจัยทุติยภูมิเบื้องต้น รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

 

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูล S&P Capital IQ Pro สำหรับงานวิจัยทุติยภูมิเบื้องต้น รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ในการใช้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและทันสมัยสำหรับงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

 

โดยปัจจุบันนี้งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น ในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดสำหรับงานวิจัย ข้อมูลทุติยภูมิสามารถที่จะช่วยยกระดับงานวิจัยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนักวิจัยเรียนรู้ที่จะนำข้อมูลทุติยภูมิไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือการนำบทบาทของข้อมูลทุติยภูมิที่มีผลต่องานวิจัยธุรกิจในรูปแบบงานวิจัยต่างๆ เพราะความสำเร็จของงานวิจัยสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่วงการวิชาการและสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของทุกภาคส่วนได้นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการจัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ในครั้งนี้คณะฯ ได้เชิญนางสาวณิชา เหล่าเลิศวิทย์ ตำแหน่ง S&P Global Market Intelligence มาแนะนำการเข้าใช้งาน S&P Capital IQ Pro แนะนำข้อมูลและ Analytical tools ต่าง ๆ เบื้องต้นในฐานข้อมูล และการใช้งาน Microsoft office Add-in และ Mobile Application และมีคณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News