คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

การประชุมเพื่อทบทวนโครงร่างองค์กร หมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 2 กลยุทธ์

อ่าน 7 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-17 13:50:20

อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดระดับผู้บริหารเพื่อทบทวนโครงร่างองค์กร หมวดที่ 1 การนำองค์กร และหมวดที่ 2 กลยุทธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ฉบับปี 2563 - 2566 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารตัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยให้มีความทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป

The executive brainstorming to assess the institutional framework in light of two of the EdPEx criterion.

MBS Dean Dr. Chonthicha Thammvinyu and the executive team participated in a  strategy meeting to review the institutional structure, Section 1: Organizational Leadership and Section 2: Strategies based on Educational Quality Criteria for Excellence (EdPEx), Academic Year 2021 on Friday, November 12, 2021, from 8:30 a.m. to 4:30 p.m. at Samphaofa Conference Hall at Mahasarakham Business School, Mahasarakham University.  In the current edition 2020 - 2023  emphasis on encouraging and assisting institutions of higher learning to have efficient management systems, raising to an internationally accepted.

.................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News