คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

อ่าน 5 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-22 11:17:32

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเกิดความประทับใจ ความอบอุ่นในการเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของคณะการบัญชีและการจัดการ โดยมี อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และ อาจารย์ ดร.ศตคุณ แก้วมุงคุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานกิจกรรม

Orientation for recent graduate students for the final semester of the academic calendar
 2021 (Virtually)

On 19 November 2021, Mahasarakham Business School, MSU, organized an orientation to acquaint newcomers with the procedures, guidelines, and standards regulating graduate-level teaching and learning, as well as a warm welcome by Dr. Chularat Khankaew, Associate Dean for Academic Affairs and Student Development, who addressed opening remarks and welcoming remarks alongside Dr. Satakhun Kaewmungkun, Assistant Dean for Curriculum Innovation and Graduate Studies.
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News