คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

การประชุมระดมความคิดระดับผู้บริหารเพื่อทบทวนหมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 2 กลยุทธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

อ่าน 6 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-25 09:07:23

อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรวิญญู คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดระดับผู้บริหารเพื่อทบทวนหมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 2 กลยุทธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -13.30 น. ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทั้งนี้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหารตัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับการศึกษารระดับอุดมศึกษาของไทยให้มีความทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
…………………………………………….

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News