MBS News

การสร้างสรรค์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 424 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-26 14:59:35

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างสรรค์ตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกิจกรรมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านโสกกาว หมู่ที่ 6 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคามขึ้น

โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานโดยมีหลักการและเหตุผลที่สำคัญ คือ ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มีอาชีพหลักในการทำนา เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตร นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อหารายได้ระหว่างช่วงพักจากการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อ และกลุ่มทำขนมดอกจอก ภายใต้ชื่อสินค้า “ขนมดอกจอกโสกกาว” ซึ่งปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ ไม่ได้ทำการผลิตทุกช่วงฤดูกาล เนื่องจากชุมชนจะทำการรวมกลุ่มผลิตสินค้าได้ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายและขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีความโดดเด่น ไม่เป็นที่จดจำและไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ จึงได้มีการลงพื้นที่ชุมชนและร่วมหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนของคณะฯ จึงได้จัดโครงการอบรมฯ ขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีตราสินค้าที่ทันสมัย มีบรรจุภัณฑ์

ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด

ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ เป็นวิทยากร และมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 20 คน

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News