MBS News

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า

อ่าน 424 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-29 13:13:27

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า" ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

            วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด "โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  
เรื่อง การเสวนาการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคในยุค COVID-19 ให้ทะลุเป้า" ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting โดยพิธีเปิดโครงการฯ 
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม
รองคณบดีฝ่าบบริหารและประธานโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ

             โดยโครงการอบรมฯ ที่งานบริการวิชาการจัดขึ้นในวันนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 
ที่ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ลดการแพร่กระจายและลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ได้นำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal เพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ทุกเวลา 
ทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงแนวทางในการเพิ่มช่องทางการส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคและเทคนิค
การทำธุรกิจที่ใช้เครื่องมือด้านการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี และอาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากร
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News