คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author


MBS News

คณะการบัญชีและการจัดการ ได้เข้าร่วม โครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

อ่าน 32 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-12-02 09:15:52

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะการบัญชีและการจัดการ ได้เข้าร่วม โครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 “โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ และโครงการรับนิสิตพิการ” ผ่าน Fan page เรียนต่อ มมส Mahasarakham University ซึ่งจัดโดย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการรับบุคคลเข้าศึกษา TCAS65 ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะเปิดรับรอบที่ 1 Portfolio ในโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการบรรยายเรื่อง TCASMSU65 เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แนะนำคณะที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1 Portfolio เทคนิคการทำ Portfolio แจกของรางวัล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มาภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง เพจ Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News