MBS News

พิธีเปิดโครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อ่าน 33 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-04-24 08:59:00

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและกาจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พร้อมด้วยอาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ และนักวิจัย “โครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร่วมพิธีเปิดโครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

โดยพิธีเปิดโครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี นายจรัส ชิฌเฮือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ กล่าวต้อนรับฯ
คณะผู้บริหารและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยโครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะการบัญชีและการจัดการ
จะดำเนินการตามแผนโครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ 
โดยเป็นการทำงานร่วมกัน 4 คณะฯ ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ, คณะวิทยาการสารสนเทศ, คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ซึ่งคณะการบัญชีและการจัดการ
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านกระบวนการบริหารจัดการ การฟื้นฟูและการสร้างสมดุลในระบบนิเวศของป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ การพัฒนาการบริหารจัดการป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (Payments for ecosystem services: PES) 
เพื่อการป้องกัน การอนุรักษ์และการฟื้นฟูพื้นที่ให้แก่ชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและชุมชนเหล่าดอกไม้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคตต่อไป 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News