คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author


MBS News

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite)

อ่าน 29 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-12-16 09:08:01

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite) ณ ห้อง SBB - 903 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ชั้น 9 คณะการบัญชีและการจัดการ  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (Onsite) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564  ซึ่งจะเริ่มการเรียนการสอนในชั้นเรียน วันที่  23  มกราคม  2565 เป็นต้นไป  ดังนั้น การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับนิสิตกลับเข้ามาเรียนในชั้นเรียน (Onsite) ที่คณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และได้มีการบันทึกภาพร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของคณะการบัญชีและการจัดการ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและต้อนรับนิสิตกลับเข้ามาเรียนในชั้นเรียน (Onsite) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

…………………………………………….

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News