คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author


MBS News

คณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

อ่าน 32 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-12-16 14:15:38

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ทั้งนี้ คณะได้ตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในคณะฯ
นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันหน้าอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
…………………………………………….
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ