MBS News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 425 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-12-16 14:22:47

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
----------------------------------------

เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถีบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม 2557 
ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

โดยนายอาทิตย์ ภูมิแกดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหัวขัว อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ 
อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยการจัดครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้มีแนวทางในการนำผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูป
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และคณะฯ ได้เชิญวิทยากร 2 คนมา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์
และ นางประถม ปานสง วิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูปบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มาให้ความรู้ในเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การนำวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และปฏิบัติการแปรรูปปลาดุกให้เป็นปลาดุกร้า 

โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คนเอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News