MBS News

โครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting

อ่าน 424 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-12-24 15:09:56

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 งานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้จัดโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน หลักสูตร เสวนาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน

กล่าวเปิดโครงการฯ และอาจารย์ ดร.ศตคุณ แก้วมุงคุณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ

 

โดยโครงการอบรมฯ ที่งานบริการวิชาการจัดขึ้นเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ให้คณะฯ จัดการเรียนการสอนและการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ลดการแพร่กระจายและลดผลกระทบของการระบาดที่มีต่อสังคม ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่หรือที่เรียกว่า New Normal เพื่อรองรับการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ทุกเวลา

ทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่ครบตามกำหนดการจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถนำไปแนบเพื่อเสนอขอการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ได้

 

โดยได้เชิญวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์  ขัดชุ่มแสง  ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา  ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 100 คน

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News