คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author


MBS News

โครงการเสวนาเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ธุรกิจยุคดิจิตอล ปีที่ 7

อ่าน 8 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-01-10 11:50:40

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนาเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ธุรกิจยุคดิจิตอล ปีที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ ประธานโครงการกล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและแนวคิดใหม่ๆในการบริหารธุรกิจวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งนี้เพื่อจะได้เกิดกระบวนการความคิดในการเชื่อมโยงภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติธุรกิจผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย
- คุณสนมพร ฉิมเฉลิม
อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเทอร์เทนต์เม้นต์ จำกัด (มหาชน)
- ดร.กิตติชัย อัครวิมุต
ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจประกันภัย KN Insurance Consultant Group
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะการบัญชีและการจัดการ
- คุณพัชราภรณ์ ผิวผ่อง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าวีดีโอคอล บริษัททรู คอร์ปปอเรชั่น (มหาชน)
- อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยมีนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจเข้าร่วมโครงการ 170 คน
The Discussion project to open the world of learning business in the digital age, 7th year.
This seminar was held on December 18, 2021, at Mahasarakham Business School (MBS), Mahasarakham University.
Assistant Professor Dr. Suthana Boonluea, Associate Dean for Research and International Affairs at MBS, presided over the project's opening speech, which were followed by a report and overview of the project's aims by Assistant Professor Dr. Sumitra Chirawutinan, the project's chairman.
This project is designed to provide students with knowledge, awareness, and fresh ideas about how to manage business in a new way (New Normal).
This is accomplished by establishing a thought process connecting theory and business practice through educational activities conducted outside the classroom in response to changing circumstances. In which this training was also recognized through the expertise of competent speakers led by:
1. Mr. Sanomporn Chimchalerm previously served as the company's Assistant Managing Director.
2. Insurance Consultant Group, Dr. Kittichai Akkarawimut Former President of the MBS' Alumni Association and KN Insurance Consultant Group.
3. Ms. Patcharaporn Pewphong, True Corporation Public Company Limited's Deputy Director of Video Call Customer Service.
4. Asst. Prof. Dr. Cattleya Chapawang, Marketing Department MBS instructor.
The event drew approximately 170 students from MBS' marketing department.
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News