คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author


MBS News

โครงการวิจัยเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน 11 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-01-10 11:50:52

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง MBS 200 อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย กล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาตำแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยสนับสนุนประเภทต่างๆ ในการสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและประสบการณ์สามารถนำไปถ่ายทอดในกระบวนการปฏิบัติงาน ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันผ่านการถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยและบทความต่างๆ รวมถึงช่องทางการพัฒนาเพื่อก้าวหน้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ โดย คุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาถ่ายทอดความรู้เรื่อง เทคนิคการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ R2R และเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
The R2R training to apply for higher academic positions for support MBS’ staff, Mahasarakham University.
On December 25, 2021, MBS organized a research project to apply for higher academic positions for support staff at MBS Building. The project was officially opened by Dr. Wichuda Phosri, Associate Dean for Strategy and Policy, and Assistant Professor Dr. Nathanapa Nilniyom, Associate Dean for Administrative Affairs, who delivered the report and described the initiative’s goals. The trainning aims to inspire MBS staff to pursue academic advancement opportunities by assisting various techniques in creating academic works that advance knowledge. It also contributes to the improvement of the current quality of work by transmitting information in the form of an operational manual toward academic positions.
Additionally, this program was instructed by Mr. Sawat Wicharaphot, a distinguished academic. The Director of Mahasarakham University’s Registration and Processing Division who insist staffs to construct their research from routines and to write practice manuals.
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News