คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author


MBS News

คณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2021

อ่าน 7 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-01-12 14:24:26

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะการบัญชีและการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม MSU OPEN HOUSE 2021 เพื่อแนะแนวการศึกษา คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota ในรูปแบบออนไลน์ Live สด ผ่าน Fan page เรียนต่อ มมส Mahasarakham University ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเรียนการสอนทุกคณะ ทั้งนี้ภายในงานได้มีการนำเสนอกิจกรรมเด่นของทุกคณะ/สาขาวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรีจำนวน 90 สาขาวิชา 19 คณะ
คณะการบัญชีและการจัดการ ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 7 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
• สาขาวิชาการจัดการ
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการบริหารการเงิน
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
• สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.)
• สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังเปิดรับสมัครรอบที่ 2 Quota ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครได้ที่ https://admission.msu.ac.th
หมายเหตุ
รอบที่ 3 Admission รับสมัคร วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : โทรศัพท์/โทรสาร 04375 4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ1201,1202,1203 และ1204 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://admission.msu.ac.th หรือ แฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University
MBS joins MSU’s OPEN HOUSE 2021 activities.
Mahasarakham Business School participated in the MSU OPEN HOUSE 2021 event to provide educational guidance to those wishing to study at Mahasarakham University with a bachelor's degree in Academic Y2022, round 2 Quota live broadcast from Mahasarakham University organized by the Education Service Division to promote the courses. Outstanding activities from all faculties and disciplines were presented.
Mahasarakham Business School offers 3 bachelor’s programs in 7 disciplines as follows:
1. Bachelor of Accounting
2. Bachelor of Business Administration
• Department of Management
• Department of Marketing
• Department Financial Management
• Department of Business Computer
• Department of International Business (International Program)
• Department of Digital Business and Information Systems
3. Bachelor of Economics Program (B.E.)
We are currently accepting applications for the 2nd round of quota in the Northeastern region. Applications are open from January 5 to February 28, 2022.
Online applications are available at https://admission.msu.ac.th/.
Admission (Round 3) is scheduled for May 2–10, 2022.
Direct admission (Round 4): first round, June 25 to May 2, 2022. The second round will be held on June 10–12, 2022.
For inquiries, please contact: Tel. 04375 4377, 04375-4333 ext. 1201,1202,1203 and 1204.
http://www.msu.ac.th or http://admission.msu.ac.th or fan page to study at เรียนต่อ มมส Mahasarakham University
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News