MBS News

โครงการอบรมการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์และนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e - Filing พร้อมจัดการเสวนา หัวข้อ “นักบัญชีควรปรับตัวอย่างไรกับชีวิตออนไลน์ ยุคดิจิทัล”

อ่าน 30 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-02-28 10:59:30

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการอบรมการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์และนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e - Filing พร้อมจัดการเสวนา หัวข้อ “นักบัญชีควรปรับตัวอย่างไรกับชีวิตออนไลน์ ยุคดิจิทัล” จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
- คุณมณฑิยา เลิศสหพันธ์ สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม จากสำนักงานสรรพาพื้นที่มหาสารคาม
และศิษย์เก่ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
- คุณชนนิกานต์ กิ่งแฝง ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุนและคลัง บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
- คุณพิรกุล สุวรรณไตรย์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ผู้ถือวุฒิบัตรวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย CPIAT)
- คุณเบญจรัตน์ พรหมคุณ พนักงานบัญชี บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเค้าท์ติ้ง จำกัด
- คุณกันติมา สุนาอาจ พนักงานบัญชี บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จำกัด สำนักงานใหญ่
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 เอกเลือกการบัญชีการเงิน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์และนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก้าวสู่วิชาชีพบัญชี รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News