MBS News

สโมสรนิสิต MBS จัดการแข่งขัน E-Sport “สำเภาฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 27” ประจำปีการศึกษา 2564

อ่าน 75 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-03-02 13:01:47

เมื่อวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขัน กีฬาสำเภาฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ “E-Sport” หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการแข่งขันตามประเภทของวิดิโอเกม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab.302 และห้อง Acc.Biz 205 คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมี อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการสร้างความสามัคคีกันในทีม รู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมให้นิสิตเกิดทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 เกมส์ ได้แก่ (1) เกม PUBG E-Sport (2) เกม FIFA E-Sport (3) เกม ROV E-Sport และ (4) เกม VALORANT E-Sport มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 23 ทีม การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือรองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน และกล่าวปิดโครงการ ซึ่งผลการแข่งขันกีฬา E-Sport “สำเภาฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 27” มีต่อไปดังนี้
การแข่งขันเกม PUBG E-SPORT (ประเภททีม)
- รางวัลชนะเลิศ : ทีม First lady
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Relax victory
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม Fragile
- รางวัลชมเชย : ทีม ส.บุญเฮง ค้าไม้
การเเข่งขันเกม FIFA E-SPORT (ประเภทบุคคล)
- รางวัลชนะเลิศ : นายธนดล ปัญโญสุข
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายปิติพล บรรณาลัย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายปฏิญญา จันทร์ศรีบุตร
- รางวัลชมเชย : นายพีรภัทร์ ไชยราช
การแข่งขันเกม ROV E-SPORT (ประเภททีม)
- รางวัลชนะเลิศ : ทีม Fragile
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Daisy
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม D0BBY
- รางวัลชมเชย : ทีม หนูไม่รู้
- รางวัลชมเชย : ทีม Free form
การเเข่งขันเกม VALORANT E-SPORT (ประเภททีม)
- รางวัลชนะเลิศ : ทีม Borhugborwa
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม Walls Breaker
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News