MBS News

นิสิต MBS เข้ารับรางวัล “นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2565”

อ่าน 37 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-03-02 13:28:26

เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต อาจารย์ ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด บุคลากรและตัวแทนนิสิต เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ กิจกรรมนิสิต ต้านภัยยาเสพติด ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์จริงให้แก่นิสิตในการสร้างสรรค์ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำกิจกรรมนิสิต รวมถึงการสนับสนุนให้นิสิตเข้านำเสนอผลงาน “นวัตกรรมนิสิตนักศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2565” ต่อหน้าคณะกรรมการจัดงาน ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการแข่งขันนำเสนอผลงานในครั้งนี้ นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 “โครงการ นิสิตมมส.เลิกสูบ คนรอบข้างเลิกเสี่ยง” สมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นายธันวา มุขสิกสาร

2. นางสาวกชกร คำปาน

3. นางสาวจุฑามาศ ชนโนราช

4. นางสาวฐิตารีย์ ไชยมา

5. นางสาวทิพย์สมร ชาวนาผือ

6. นางสาวนัฎชา แก่นพรม

7. นางสาวพิลาวัณย์ ไมล์โพธิ์

8. นางสาวภัทรภรณ์ ประทุมพร

9. นางสาวมธุรดา ไชยเกตุ

10.  นางสาววิชุดา จันทร์วงศ์

11.  นางสาวณฐชา จันทรเสนา

12.  นางสาวนิตยา ภูพันนา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “โครงการ ส่งต่อกำลังใจให้คนเลิกบุหรี่” สมาชิกในทีมประกอบด้วย

1. นายก้านเพชร ศรีเครือดง

2. นายจิรายุ ทานะแสน

3. นางสาวจีรารัตน์ เสาหินกอง

4. นางสาวตรีกมล สุภศร

5. นายธนธรณ์ ทองเทียม

6. นางสาวปิยธิดา น่าบัณฑิต

7. นายภาสวิชญ์ แข็งแรง

8. นางสาววาสนา สิทธิโห

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ และอาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สามารถคว้ารางวัลการแข่งขัน มีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในครั้งนี้
.................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

 

 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News