MBS News

นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลการแข่งทักษะทางวิชาการในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 : AUCC 2022

อ่าน 29 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-03-07 14:08:07

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการ “การแข่งทักษะทางวิชาการในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUCC) จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ คณะฯ ได้ส่งบทความวิชาการซึ่งเป็นผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวนทั้งสิ้น 10 บทความ และได้รับรางวัล 8 บทความ ได้แก่
รางวัล Excellent Paper Awards จำนวน 1 บทความ
1. ผลงาน : ประสิทธิภาพของเทคนิคเหมืองข้อมูลสําหรับพยากรณ์การเกิดโรคหลอดเลือดในสมอง
ผู้นำเสนอผลงาน : นายกิตติศักดิ์ ขำจิตร นางสาวดารภา ใจคุ้มเก่า นางสาวอาทิตยา สัตนาโค
และนายวัชรพงษ์ ภูมิรัง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
รางวัล Very Good Paper Awards จำนวน 5 บทความ
1. หัวข้อผลงาน : ระบบสารสนเทศการจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพักเมธาเรสซิเดนท์ จังหวัดมหาสารคาม
ผู้นำเสนอผลงาน : นายภาณุวัฒน์ มาตย์ภูธร และ นางสาวพัชราภา บำรุงรส
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
2. ผลงาน : การประยุกต์ใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติกับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวจิตรทิวา แก้วสอดส่อง และนางสาวพุทธิชา ทบวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อิทธิพล เอี่ยมภูงา และอาจารย์ยงยุทธ รัชตเวชกุล
3. ผลงาน: ตัวแบบสำหรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังด้วยภาพถ่าย ด้วยเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลภาพ
ผู้นำเสนอผลงาน: นางสาวสาริกา สันโดษ และนางสาวนลิณี ละหว้า
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และอาจารย์เบญจมาภรณ์ สมบัติธีระ
4. ผลงาน : ประสิทธิภาพเทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ราคายางพาราในประเทศไทย
ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวกัญญา วงษา และนางสาวสิรินพร มุขภักดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ อาจารย์นันทนา งามตามพงศ์ และอาจารย์ ดร.สุพัฒตรา นัดธีร์
5. ผลงาน : เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลสำหรับเห็ดมีพิษและเห็ดไม่มีพิษ
ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวจินานาฏ ภาษี และนายรชต ลอลิเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วารีศรี
รางวัล Good Paper Awards จำนวน 2 บทความ
1. ผลงาน: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวไอลดา ชะปูแสน นางสาวจิรภรณ์ จินดาดวง และนางสาวอรไท คำผาเคน
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และอาจารย์ ดร.พงศธร ตันตระบัณฑิตย์
2. ผลงาน : ระบบสารสนเทศการจองคิวร้านตัดผม กรณีศึกษา ร้านเกรียน Zone Cut จังหวัด มหาสารคาม
ผู้นำเสนอผลงาน : นายธนาวุฒิ ธงชัย และนายณัฐวุฒิ น้อยวังหิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
Business Computing students won the Academic Skills Competition Award at the Undergraduate Symposium for the 10th Asian Computer Program: AUCC 2022. On February 24–25, 2022, Mahasarakham Business School (MBS), Mahasarakham University (MSU) participated in the project "Academic Skills Competition at the Undergraduate Academic Conference, the 10th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC." It was organized by the Faculty of Science, Sriracha, and Kasetsart University, Sriracha Campus, Chonburi. In this regard, the Faculty MBS has submitted academic articles that are the work of undergraduate students. Business Computer participated in the oral presentation competition, totaling 10 articles, and received 8 prizes as follows: An excellent Paper Award 1. Portfolio: Efficacy of Data Mining Techniques for Prognosis of Cerebrovascular Disease. Presenters: Mr. Kittisak Khamjit, Ms. Darapa Jaikumkao, Ms. Athitaya Satnakoand Mr. Watcharapong PoomrungAdvisor: Ajarn Dr. Anupong Sukprasert 5 articles won Very Good Paper Awards 1. Subject of work: Dormitory Management Information System Case Study of Metha Residence Maha Sarakham. Presenters: Mr. Panuwat Matputhon and Ms. Patcharapa Bamrungros Advisor : Assistant Professor Dr. Kriengsak Chanteenok 2. Portfolio: Application of Process Automation to Enterprise Resource Management System. Presenters: Ms. Chittiwa Kaewsotsong and Ms. Putthicha Thabuong Advisors: Ajarn Ittithi Eamphu-Nga and Ajarn Yongyuth Ratchatavejkul 3. Portfolio: A model for photographic screening of melanoma patients with the techniques of visual data classification. Presenters: Ms. Sarika Sandos and Ms. Nalinee Lawa Advisors: Ajarn Dr. Anupong Sukprasert and Ajarn Benchamaporn Sombattheera 4. Portfolio: Efficiency of Data Mining Techniques for Modeling Para Rubber Price Forecasting in Thailand Presenters: Ms. Kanya Wongsa and Ms. Sirinporn Mukpakdee Advisors: Ajarn Dr. Anupong Sukprasert, Ajarn Nantana Ngamtampong and Ajarn Dr. Supattra Nattee 5. Portfolio: Data classification techniques for toadstools and non-toxic mushrooms Presenters: Ms. Jinanat Phasi and Mr. Rachat Lolilert Advisors: Ajarn Lersak Phothong, Ajarn Dr. Nattakarn Chutimarangsan and Assistant Professor Dr. Prapassorn Wareesri 2 articles won Good Paper Awards 1. Results: Comparison of the efficacy of data mining techniques for the prognosis of acute myocardial infarction. Presenters: Ms. Ailada Chapusaen, Ms. Jiraphon Jindaduang and Ms. Orathai Khamphaken Advisors: Ajarn Dr. Anupong Sukprasert and Ajarn Dr. Pongsatorn Tantrabundit 2. Achievements: An information system for booking a barbershop queue, a case study of the zone cut salon, Maha Sarakham Province. Presenters: Mr. Thanawut Thongchai and Mr. Nuttawut Noiwanghin Advisor : Assistant Professor Dr. Kriengsak Chanteenok
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News