MBS News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรมแคนวา สำหรับนิสิตสาขาการตลาด

อ่าน 29 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-03-15 13:37:20

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรมแคนวา สำหรับนิสิตสาขาการตลาดชั้นปีที่ 2 และบุคคลที่สนใจ  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting  การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอด้วยโปรแกรมแคนวา เพื่อให้สามารถจัดลำดับความคิด และกระบวนการนำเสนอผ่านสื่อได้อย่างมีขั้นตอน เข้าใจง่ายนำไปสู่การพัฒนาทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานระหว่างที่ได้ศึกษาอยู่และเตรียมพร้อมสู่การทำงานในอนาคต โดยมีนิสิตสาขาการตลาดชั้นปีที่ 2 และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน
.................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News