MBS News

โครงการขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2565 "OPEN HOUSE มมส พบสื่อมวลชน"

อ่าน 21 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-04-11 10:52:51

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะการบัญชีและการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2565 “OPEN HOUSE มมส พบสื่อมวลชน” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร กล่าวต้อนรับ
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมผู้บริหารและสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมผลงานและผลิตภัณฑ์ ของคณะและหน่วยงาน ที่มานำเสนอ โดยคณะการบัญชีและการจัดการ ได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่น ของนิสิตและอาจารย์ จำนวน 4 ผลงาน โดยมีรายละเอียด ได้แก่
1. นวัตกรรมกระจกผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 นวัตกรรมกระจกผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นผลงานของ ทีม Daisy Glazz งานวิจัยด้านนวัตกรรมของนิสิตปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการวางแผนเชิงธุรกิจ โดยนิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ Daisy Glazz เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมกระจกพลังงานสะอาด เพื่อใช้เป็นแหล่งสร้างพลังงานทางเลือกที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green energy) และเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง-ตกแต่งอย่างกลมกลืนกับที่พักอาศัยโดยมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
2. นวัตกรรมรถปลูกหอมไฟฟ้า รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันในโครงการ (Thailand Inventors’ Day 2021 – 2022) ในรุ่น Thailand New Gen Award 2021 - 2022 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรม และการพัฒนาแผนเชิงธุรกิจโดยนิสิตจากคณะการบัญชีและการจัดการ ทั้งนี้ นวัตกรรมรถปลูกหอมไฟฟ้า ถูกออกแบบพัฒนาสำหรับเกษตรกรที่ปลูกต้นหอมแบบปักชำ โดยเฉพาะ ที่จะสามารถลดแรงงานคน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกแบบวิธีเดิม (ไม่ต้องก้มๆ เงยๆ) เพื่อลดการปวดเมื่อยตามร่างกาย รวมถึงการทำให้การปลูกหอมมีระยะที่ได้ตามมาตรฐาน
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการ นิสิต มมส.เลิกสูบ คนรอบข้างเลิกเสี่ยง ทีม PHOENIX สร้างต้นแบบแนวคิดแอปพลิเคชัน Care for you สำหรับกิจกรรมการเลิกบุหรี่ไฟฟ้า แอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันแจ้งเตือนเวลาสูบบุหรี่ มีการจัดตารางเวลาในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เหมาะสมและ มีข้อคำถามที่ถูกรวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญไว้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสอบถามในโปรแกรมแชทหากตรงกับคีย์เวิร์ดที่ถูกใส่ไว้ในแอปพลิเคชัน ระบบจะทำการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ผ่านทางโปรแกรมแชทบอทภายในแอปพลิเคชัน และสามารถปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไปด้วยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โครงการ ส่งต่อกำลังใจให้คนเลิกบุหรี่ ทีม SUBMID โดยการสร้างแคมเปญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมส่งข้อความให้กำลังใจคนเลิกบุหรี่ และเพื่อเป็นการจูงใจด้วยการอัดคลิปวิดิโอ Dance with story สนุกกับ Hashtag Challenge ด้วยการสร้างคลิปสนุก ๆ และติด#แคมเปญเพื่อคนเลิกบุหรี่ และมีการทำโปสเตอร์ลงเพจ ให้คนมาร่วมส่งข้อความและติดแฮกแทคแคมเปญ เชิญชวนให้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาร่วมทำคลิปเต้น Duet เป็นการส่งต่อคลิปหรือการเขียนข้อความต่าง ๆ ลงในโซเชียลทุกช่องทางของโครงการที่ตั้งไว้ เพื่อการเพิ่มการมองเห็นและเป็นการสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น พร้อมเขียนข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่
อย่างไรก็ตาม ยังมีผลงานที่คณะฯ ได้นำไปจัดแสดงเพิ่มเติม ซึ่งได้รับความสนใจผู้บริหารและสื่อมวลชน คือ ระบบอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยในหอพักด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของของสรรพสิ่ง (IoT) ผู้จัดทำ นางสาวพรรณณิภา สาขจร และ นางสาวภาวดี ชัยษา นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.อริศาพัชร สุทธิดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ
Thank you for organizing the press event "OPEN HOUSE Meet the Media" for the year 2022.
Mahasarakham Business School (MBS) participated in the 2022 Thank Press Project "OPEN HOUSE". Mahasarakham University President, Associate Professor Dr. Prayook Sriwilai, gave an opening speech and a special talk on "Mahasarakham University is ready to become Asia's Leading University" together with executives from the Public Relations Network, the media, and Assistant Professor Dr. Monrudee Chaowarat, Associate Dean for Organizational Development.
In this regard, Associate Professor Dr. Prayook Sriwilai, with executives and the media present to visit the works and products of faculties and departments, has presented outstanding works by students and teachers of 4 works, with details as follows:
1. The window glass innovation to generate electricity, which won the national award from the Research to Market (R2M) project contest for the year 2021. The innovation of electricity generating glass from solar energy is the work of the Daisy Glazz team, research innovations of graduate students. Faculty of Engineering and business planning by MBS students. Researcher Daisy Glazz focuses on creating innovations in clean energy that should be used in the home, as well as materials for building and decorating, to meet the needs of modern consumers.
2. A silver medal for a novel electric scented car from the competition in the project (Thailand Inventors' Day 2021-2022), in the model Thailand New Gen Award 2021-2022, which is a collaboration between students of the Faculty of Engineering to create innovative research and business plan development by students from the MBS. It is designed and developed for farmers who grow onion cuttings, especially in order to reduce labor. Modify the old planting method (no need to bend over) to reduce body aches. This includes establishing a standardized distance for onion cultivation.
3. First runner-up award, CU student project; quitting smoking, people around you stop taking risks. The PHOENIX team created a prototype of the concept of care for you application for e-cigarette cessation activities. The application will have a "smoking reminder" function. An appropriate e-cigarette schedule is established, and there is a questionnaire compiled by experts to educate them on how to quit e-cigarettes. Users can type a message in the chat program if their keywords match the ones entered in the application. The system will provide education about quitting smoking through a chatbot program within the application. Users can be confident that quitting e-cigarettes is safe for them, and they can consult it 24 hours a day to ensure that quitting e-cigarettes is safe for them.
4. The second runner-up award, the project for sending encouragement to people to quit smoking, was won by the SUBMID team by creating a campaign to invite students from Mahasarakham University to send messages to encourage people to quit smoking and to motivate them by recording dance videos with story video clips, enjoying the Hashtag Challenge by creating fun clips, and joining the #Campaign to Stop Smoking, and has made a poster on the page Get people to send messages and get hacked campaigns. Invite students of Mahasarakham University to join in making a clip of the Duet dance, which is a way of forwarding clips or writing messages on social media across all channels of the project for people who want to stop smoking.
However, there are still works that the faculty brought to subsequent exhibitions that have piqued the interest of executives and the media, such as the Internet of Things (IoT)-enabled facilities and security systems in the dormitories.Business Advisor, Lecturer Dr. Arisapat Suthidee, Lecturer in Business Computing, MBS.
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News