MBS News

การประชุมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ (MBS x IT)

อ่าน 10 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-05-06 15:41:04

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประชุมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ (MBS x IT) ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร โดยมี อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)และอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) กับ คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย คณะฯ สาขาวิชาการตลาด และตรงตามความต้องการของผู้เรียน สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้งานบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามการดำเนินการปรับหลักสูตรแบบบูรณาการวงรอบ ปี พ.ศ. 2566
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News