MBS News

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์)

อ่าน 16 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-06-07 10:04:32

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. งานบริหารหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Web ณ ห้องสโมสรบุคลากร ชั้น 2 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับ และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการสอนระดับปริญญาเอก คุณสมบัติผู้สมัคร Research Area รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทุนระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำหลักสูตรมาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และแนะนำหลักสูตรที่คณะเปิดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย
- รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
- รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยา ภัทรอาชาชัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสระไพบูลย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัณ
- อาจารย์ ดร.นริศรา สัจจพงษ์
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News