MBS News

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจ

อ่าน 10 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-06-23 10:28:16

โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจ วันที่ 3 และ 24 กรกฎาคม 2565
จัดโดย งานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รับสมัครผู้เข้าอบรม
รับสมัครผู้เข้าอบรม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ คณาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ 70 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
2. เพื่อทราบแนวทางในการคัดเลือกวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
3. เพื่อทราบแนวทางในการจัดเตรียมบทความตีพิมพ์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
4. เพื่อทราบกระบวนการในการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
สามารถเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ คลิก>>

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ