MBS News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน Web Master เพื่อการสร้างและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรอย่างมืออาชีพ

อ่าน 30 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-05-21 16:18:00

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่ชุมชน Web Master 
เพื่อการสร้างและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรอย่างมืออาชีพ ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
โดยหลักการสำคัญของ Web Master หรือผู้ดูแลระบบเว็บไซด์ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายของเว็บไซด์นด้านต่าง ๆ  เช่น การออกแบบเว็บ การบำรุงรักษาและสร้างระบบฐานข้อมูล  
การรวบรวมรูปถ่าย หรือปรับแต่งภาพกิจกรรม  ในปัจจุบัน Web Master ส่วนใหญ่จะรับภาระหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์  ซึ่งผู้ทำหน้าที่ Web Master 
จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจต้องรับภาระในหน้าที่ต่าง ๆ เช่น เว็บมาสเตอร์ เจ้าหน้าที่เครือข่าย ผู้ดูแลเครื่องบริการ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม เจ้าหน้าที่เทคนิค และ
ผู้ดูแลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น การบริหารเว็บไซต์สำหรับ Web Master มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับหน่วยงานที่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ซึ่งจะต้องมีการดูแลบำรุงรักษา Web Server 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลและรองรับการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ เกิดความเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจาก Web Master 
ทุกคนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน เป้าหมายและการพัฒนาเว็บไซต์แต่ละองค์กรไม่เหมือนกัน แต่ละปัญหาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะเว็บไซต์ การป้องกัน และวิธีแก้ปัญหาที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เวลา และเทคโนโลยี 
โดยพิธีเปิดโครงการฯ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมฯ และ
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ และคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  จันทีนอก 
อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบเว็บไซด์ (Web Master) จากหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน จำนวน 27 ท่าน

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News