MBS News

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงพุทธศาสนา

อ่าน 502 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-08-22 13:57:00

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงพุทธศาสนา ณ ห้อง SBB-903 ชั้น 9 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวเปิดโครงการอบรม การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ โดยใช้หลักพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเมตตาจาก พระอาจารย์พุฒินาท อมรธัมโม พระวิปัสสนาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี) มาให้ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตในหัวข้อ “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุค 5.0 ภายใต้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา”
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News