MBS News

MBS ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่าน 485 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-08-26 11:55:28

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี และผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะฯ ณ ห้อง Hall of Fame ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธรคณะการบัญชีและการจัดการ ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียน ได้รับฟังการบรรยายการเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ คณะครูและนักเรียนได้เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสถานที่ต่างๆ ภายในคณะฯ
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News