MBS ร่วมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน 5 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-09-23 14:39:57

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมหารือแนวทางพัฒนาหลักสูตรกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร โดยมี อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ให้การต้อนรับ Mr.Lin  Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mr.Shu Yaping ผู้เชี่ยวชาญ Mr.Liao Zheng ผู้เชี่ยวชาญ และ นายชาญวุฒิ  บุญกอ เลขานุการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการร่วมกันกับ คณะการบัญชีและการจัดการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษา การจัดการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย คณะฯ และตรงตามความต้องการของผู้เรียน

...................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ