MBS News

โครงการบริการเพื่อชุมชน เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

อ่าน 118 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-06-04 11:36:00

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560  ศูนย์บริการวิชาการ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดโครงการบริการเพื่อชุมชน  เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ  ณ ห้อง  MBS200  อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณ  หวังเจริญเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และอาจารย์ ดร.อัจฉริยา  อิสระไพบูลย์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ที่เข้าอบรมนำไปปฏิบัติงานด้านพัสดุได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมไปถึงทิศทางการบริหารพัสดุภาครัฐที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน   ทั้งนี้ในการอบรมยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  โดย คุณสุธิษา  จารุเมธาราวิทย์  นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ  สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลางมาบรรยายในครั้งนี้ และมีบุคคลสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 50คน

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News