การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะการบัญชีฯ

อ่าน 496 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-12-15 13:06:10

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่
1.คุณอัมพวัน ตะภา
2.คุณวิไลลักษณ์ บุตราช
3.คุณเมยวดี ไชยจันดา
4.คุณจริญญา โคตรบาล
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together
If you want to buy uk Swiss luxury
replica watches, you had better choose perfect fake watches on our website.

Hot uk best copy cartier watches for men and women are available on this web.

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News