การประชุมวิชาการระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ กับ กองทะเบียนและประมวลผล

อ่าน 497 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2022-11-14 11:34:49

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรจากกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอข้อมูลระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการอาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการให้ข้อมูลด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง Hall of Fame ชั้น 1 อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ ทั้งนี้ บุคลากรจากกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มาร่วมประชุม ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา เมฆจรัสกุล
3. คุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์
4. คุณศิริพร ไสยรัตน์
5. คุณวลัญชพร ฆารไสว
6. คุณอภิชัย ชาญศิริรัตนา
7. คุณวรพจน์ วัตถุสิน
.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News