MBS News

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการจัดสอบข้อเขียน MBS Overseas Experience 2023

อ่าน 3802 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2023-04-21 13:48:18


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการจัดสอบข้อเขียน MBS Overseas Experience 2023

1. รายชื่อนิสิตเรียงลำดับตามคะแนนรวมที่ได้สูงสุดจำนวน 82 ลำดับแรก สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1y8E-QQG3kqW2gDC1UmHBKjJD4R6FtRXE/view?usp=sharing
2. นิสิตจะถูกคัดเลือกเพื่อเลือกประเทศตามลำดับที่สนใจ ทั้งนี้จะคัดเลือกจากความเหมาะสมและความหลากหลายของสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด นิสิตที่ได้คะแนนสูงกว่าจะมีโอกาสถูกคัดเลือกไปยังประเทศที่ตนเองเลือกในลำดับแรก ๆ มากกว่า และหากจำนวนนิสิตในโครงการของแต่ละประเทศเต็มหมดแล้ว นิสิตที่ถูกคัดเลือกในลำดับท้าย ๆ อาจจะไม่ได้ถูกคัดเลือกไปที่ประเทศใดเลยก็ได้
3. ประเทศที่เลือกบางประเทศอาจจะขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของโครงการได้ ทั้งนี้ นิสิตที่เลือกไปยังประเทศเหล่านั้นจะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นว่าอาจจะไม่ได้เดินทางไปยังประเทศนั้น ๆ ในปีนี้
4. ช่วงเวลาในการเข้าโครงการของแต่ละประเทศ อาจจะเป็นช่วงเวลาเปิดเรียน 1/2566 ดังนั้น นิสิตอาจต้องขาดเรียนในบางช่วงเวลา ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของโครงการในแต่ละประเทศ (ประเทศต่าง ๆ มักทำการเรียนการสอนในปลายเดือน กรกฎาคม – ต้นเดือน ธันวาคม) ซึ่งกิจกรรมจะจัดในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ทุกปี
5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากนิสิตยินยอมในการเดินทางแต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6. นิสิตทั้ง 82 คน มีสิทธิ์เข้าไปลงชื่อเพื่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการในประเทศต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ โดยเรียง ตามลำดับประเทศที่ตนเองต้องการเข้าร่วมโครงการ 4 ลำดับแรก ทางคณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนที่สอบได้ สาขาวิชา และลำดับความสนใจเข้าร่วมลำดับแรกก่อน ถ้าประเทศนั้นเต็มจึงจะทำการคัดเลือกตามลำดับประเทศที่สนใจที่ 2 – 4 ต่อไป ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/PHh6edT8qxKxuGyr7


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกัญญารัตน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย (พี่อ้อ) งานบริการวิชาการ ห้อง Acc.Biz.102
คุณอัณณ์ภิศา ราร่องคำ (พี่มุก) งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะฯ ชั้น 1 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ
หมายเหตุ กรุณาติดต่อในวันเวลาราชการ

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ