MBS News

MBS เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่าน 3795 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2023-05-09 09:46:53

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าได้ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการศึกษาดูงาน การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงทิศทางการพัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงการปรับระบบเพื่อนำองค์กรโดยเน้นการให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายใน-ภายนอก การกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของค่านิยมเพื่อเพิ่มระบบการให้รางวัลเชิดชูบุคลากร การกำหนดการบริหารโดยใช้ธรรมมาภิบาล และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ผู้แทนของคณะวิทยาการจัดการ ได้พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชม ห้องเรียน อาคารเรียน สถานที่ต่างๆ โดยรอบของคณะวิทยาการจัดการ 
สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.734614048458144&type=3

...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Mahasarakham Business School 
Mahasarakham University 
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News