MBS News

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน MBS

อ่าน 3795 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2023-05-09 09:50:53

เมื่อระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2566 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ รองคณบดีโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มีการสรุปการอบรม ในหัวข้อ "การออกแบบบริการ (Service Design)" ของบุคลากรสายสนับสนุนที่สืบเนื่องมาจากการสัมมนาและฝึกภาคปฏิบัติ "Service Design" เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735200718399477&type=3
 ................................................... คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามMahasarakham Business SchoolMahasarakham University#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News