MBS News

MBS ต้อนรับ สำนักวิทยบริการภายใต้โครงการสำนักวิทยบริการพบคณะและหน่วยงาน

อ่าน 3796 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2023-05-15 14:59:50

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะการบัญชีและการจัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้โครงการสำนักวิทยบริการพบคณะและหน่วยงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาการใช้บริการ และเพื่อแนะนำการบริการสารสนเทศต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการ โดยผ่านช่องทางการออนไลน์ระบบ WeBEx
การจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
- นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นางรุ่งเรือง สงเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศและส่งเสริมการใช้บริการ
- นางผกานุช เหล่าพิเดช หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ