MBS News

โครงการกำหนดอัตลักษณ์ (Positioning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

อ่าน 3796 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2023-05-18 11:18:33

เมื่อระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการกำหนดอัตลักษณ์ (Positioning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม    
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข ประธานหลักสูตร กล่าวรายงาน
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลากรในสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มจำนวนนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในอนาคต และเพื่อหาแนวทางและการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนิสิตปัจจุบันให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ ทำงานเป็น เน้นวิเคราะห์ รอบรู้เครื่องมือวิจัย สร้างรายได้จากการเรียนรู้   
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News