MBS News

MBS จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเสวนา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน” EP2

อ่าน 3798 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2023-05-19 15:24:38

เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2566 คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศและเสวนา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน” EP2 ณ ห้อง ACC.BIZ.205 คณะการบัญชีและการจัดการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ และนายนพกร มูลศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวรายงาน 
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา และมีทักษะด้านบุคลิกภาพ เพื่อสัมภาษณ์งาน พร้อมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Porfolio) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในครั้งนี้
...................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ