MBS News

โครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่าน 4032 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2023-06-09 09:52:55

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Acc.Biz.205 อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA เนื่องจากในปีการศึกษา 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เป็นหนึ่งในหลักสูตรนำร่องของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารหลักสูตร โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ตอบโจทย์ทิศทางของผู้ใช้งานบัณฑิตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้มีการรับฟัง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชาการตลาด เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ มคอ.7 ตามเกณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สาขาวิชาการตลาด ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้แก่คณาจารย์ในสาขาวิชาการตลาด เพื่อนำข้อมูลไปร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่อไป

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255