MBS News

MBS จัดโครงการธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 EP.3 คุณธรรมนำชีวิต

อ่าน 4034 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2023-06-09 09:58:16

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 EP.3 คุณธรรมนำชีวิต ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี) ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2566 โดยมี อาจารย์อภิชัย มหธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีหลักการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกที่ดีอันจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อการหลงผิดในอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมถึงก่อให้เกิดการมีสติ มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป โดยได้รับความเมตตาจากพระวิทยากร พระอาจารย์พุฒินาท อมรธัมโม ในการบรรยายและฝึกอบรมภาคปฏิบัติคณะการบัญชีและการจัดการ มุ่งเน้นพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นิสิตกลายเป็นบัณฑิตผู้มีความพร้อมกับการทำงานในอนาคต เป็นบุคลากรที่จะช่วยพัฒนาชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติต่อไป

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255