คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน เรื่อง ตีแผ่มาตรฐานการบัญชีเพื่อการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลางอย่างง่าย

อ่าน 94 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-06-26 14:52:00

เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  2560 ศูนย์บริการวิชาการ  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน  เรื่อง ตีแผ่มาตรฐานการบัญชีเพื่อการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลางอย่างง่าย  ณ ห้อง  mbs 200 อาคาร mbs  คณะการบัญชีและการจัดการ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีขั้นกลางสามารถนำไปประยุกต์

ใช้ในการสอนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชียังต้องพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำงานด้วยสมรรถนะ

ทางวิชาชีพ มีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีของการบัญชี สามารถวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีบัญชีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงยังเสริมสร้างให้เกิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   โดยการอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน  เรื่อง ตีแผ่มาตรฐานการบัญชีเพื่อการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลางอย่างง่าย ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญาณัฐ  รัตนประภาธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News