ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อจัดลำดับเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อ่าน 100 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-08-15 12:06:00

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะฯ  และเพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านการจัดสรรทุนการศึกษาสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการนิสิต จึงรับสมัครนิสิตเข้ารับการจัดลำดับ ในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งที่มีแหล่งทุนจากภายนอก และแหล่งทุนจากภายในมหาวิทยาลัย ยกเว้น “ทุนภูมิพล” ซึ่งจะมีการดำเนินการเป็นการเฉพาะต่อไป รายละเอียดการรับสมัครและจัดลำดับ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
วันเวลาการรับสมัคร 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 (ใบสมัครอยู่ในไฟล์ที่แนบมา) ส่งใบสมัครได้ที่ นายสุทัศน์ คมขำ (นักวิชาการศึกษา) ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานชั้น 1 คณะการบัญชีและการจัดการ 


เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ