MBS News

ศูนย์บริการวิชาการร่วมประชุมแนวทางการบริการวิชาการร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น อำเเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 145 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-11-10 16:12:00

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ
และคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ
นายจรัส ชิฌเฮือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ในเขตพื้นที่อำเเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมและชุมชน 
โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซึ่งโครงการบริการวิชาการฯ เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยและคณะฯ อีกทั้ง คณะฯ ยังเป็นแหล่งรวม
ของทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจโดยมีการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชน ซึ่งคณะฯ ได้ให้ความสําคัญต่อพันธกิจหลักในทุกด้านพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกสำหรับการสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการจึงร่วมประชุมแนวทางการบริการวิชาการร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น 
อำเเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (สวนแคนตาลูป) และจะนำข้อมูลจากการประชุมจัดทำ
โครงการอบรมบริการวิชาการฯ ในครั้งต่อไป

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News