MBS News

การอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ ครั้งที่ 2

อ่าน 96 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-11-15 13:47:00

เมื่อระหว่างวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคม 
เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ" ครั้งที่ 2 สำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑืตศึกษาขึ้น  
โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน 
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ และพิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ คือ ปัจจุบันคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการเรียนการทำวิจัยเชิงปริมาณในหลายสาขา
เพื่อตอบสนองการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การทำวิจัยสำหรับแหล่งทุนภายในและภายนอกสำหรับผู้ได้เข้าตำแหน่งวิชาการแล้วจะต้องมี การทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์
หรือดุษฎีนิพนธ์ก็ต้องทำการวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นยังต้องมีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 
จึงทำให้ผู้วิจัยต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยการวิจัยเชิงปริมาณจำนวนมากต้องเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งปัจจุบันมี
โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ทันสมัยหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม SPSS หรือ AMOS และโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง ตั้งแต่การวิเคราะห์สถิตเชิงพรรณนา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจนถึงสถิติเชิงอนุมาน 
เช่น โมเดลสมการโครงสร้าง ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้เรียนโปรแกรมเหล่านี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่เคยศึกษามาแล้วอาจมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 50 คน

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News