MBS News

ศูนย์บริการวิชาการร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ร่วมกับร่วมกับนายอำเภอบรบือ, นายอำเภอกุดรัง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

อ่าน 190 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-11-24 16:41:00

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ
และคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือร่วมกับ
นายวิษณุ บูรณะกิจภิญโญ นายอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม, นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
และนายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
ในเขตพื้นที่อำเเภอบรบือ และอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News