MBS News

ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ปี 2560

อ่าน 86 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-12-01 15:18:00

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสินี หมื่นไธสง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย, อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และนักวิจัยโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ปี 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในครั้งนี้
โดยการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ปี 2560 ในครั้งนี้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการต่อยอดและสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้ปฏิบัติพันธกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันการศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการดำเนินงานได้บูรณาการพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน เข้าด้วยกัน สำหรับการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องเชื่อมโยงภารกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้มีพื้นที่ Area based ที่ชัดเจน (องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม) ในการดำเนินงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการดำเนินงานบูรณการแบบสหวิชา เพื่อให้ภารกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และจากการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ที่ประชุมจะได้นำข้อมูลเพื่อต่อยอดและสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ปี 2561 ต่อไป

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News