MBS News

ศูนย์บริการวิชาการหารือกับผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดบริการวิชาการ

อ่าน 100 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-12-06 09:15:00

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ, อาจารย์เอกภูมิ วงษาไฮ และคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือร่วมกับ นายกานต์ ศรีบุญลือ นายอำเภอกุดรังและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม และ นายพสธร คณาดี ปลัดอาวุโส ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในเรื่องการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอกุดรัง และอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานเรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุกแก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กรเพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดระสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโครงการบริการวิชาการฯ เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยและคณะฯ อีกทั้ง คณะฯ ยังเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาทาง
ด้านบริหารธุรกิจโดยมีการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน ซึ่งคณะฯ ได้ให้ความสําคัญต่อพันธกิจหลักในทุกด้าน
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสำหรับการสร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์บริการวิชาการจึงร่วมประชุมแนวทางการบริการ
วิชาการร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น และจะนำข้อมูลจากการประชุมจัดทำโครงการอบรมบริการวิชาการฯ ในครั้งต่อไป 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News