MBS News

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package

อ่าน 121 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2018-01-29 09:45:00

เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด 
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package" 
สำหรับนักวิชาการ นักวิจัย ขึ้น โดยโครงการฯ นี้เป็นไปตามแผนพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ . พิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยหลักการและเหตุผลที่สำคัญในการจัดโครงการฯ คือ ปัจจุบันนักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และบุคคลภายนอก ได้มีทำวิจัยและการเรียนการทำวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในหลายสาขาเพื่อตอบสนองการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
และการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย และการทำวิจัยสำหรับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก สำหรับผู้ได้เข้าตำแหน่งวิชาการแล้วจะต้องมีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องตามที่สถาบัน
ต้นสังกัดเป็นผู้กำหนด สำหรับผู้ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ก็ต้องทำการวิจัยเพื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นยังต้องมีการเผยแพร่
ในที่ประชุมวิชาการ (Conference) หรือตีพิมพ์ในวารสาร จึงทำให้ผู้วิจัยต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัย การวิจัยเชิงปริมาณ
จำนวนมากต้องเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ทันสมัยหลายโปรแกรม เช่น 
โปรแกรม R Package ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นสูง ตั้งแต่การวิเคราะห์สถิต
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
จนถึงสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory factor Analysis), การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling) 
ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้เรียนโปรแกรมใหม่ๆเหล่านนี้สมัยเรียนอาจเนื่องมาจากเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป จึงมีความต้องการที่จะศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้ 
สำหรับผู้ที่เคยศึกษามาแล้วอาจมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเพราะโปรแกรมสำเร็จรูปเหล่านี้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงาน 
ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ หรือ งานวิจัยต่อไปทั้งนี้การอบรม คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 50 คน 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News